priebe logo

 menu1

Salgs- og leveringsbetingelser


Nedennævnte betingelser er gældende for alle ordrer og leverancer, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale. Aftaler, som er truffet med vore sælgere eller montører, skal til enhver tid skriftligt accepteres af PRIEBE A/S Sceneteknik for at være gældende.

1. Tilbud

Alle tilbud er frit blivende og baseret på de på tilbudsdagen gældende salgspriser, toldsatser, valutakurser og statslige afgifter. Efterreparationer efter installationer, foretaget af os, er ikke medregnet i vort tilbud, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet. Der tillægges et miljøtillæg som en %-sat af fakturaværdien, på den til enhver tid gældende sats.

2. Forsendelser og returnering

Forsendelse finder sted for købers regning og risiko ab PRIEBE A/S Sceneteknik. Alle lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og mod returneringsgebyr på min. 15% med mindre andet er aftalt. Endvidere er returnering betinget af at varen returneres i ubeskadiget stand i original emballage. Varer hjemtaget eller produceret efter ordre, ikke hørende til vort lagersortiment, tages ikke retur (skaffevarer). Alle fragtomkostninger betales af køber.

3. Transportskader

Anmeldelse af transportskader skal af køber gives transportøren ved varens modtagelse. PRIEBE A/S Sceneteknik påtager sig ikke transportforsikring.

4. Reklamationer

Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

5. Ansvar for afhjælpning af fejl og mangler

Varer, der inden for 12 måneder fra leveringen måtte vise sig at være behæftet med væsentlige fejl eller mangler, som vi er ansvarlige for, erstattes efter vort valg enten ved reparation eller ombytning eller refundering af den erlagte betaling. Levering til vor adresse skal ske for købers regning. Kan varen ikke sendes, foretages reparationen på stedet.
Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse hermed betales af køber. Bortset fra pligten til at afhjælpe ovennævnte fejl og mangler har PRIEBE A/S Scneteknik intet ansvar for købers tab, som følge af sådanne fejl og mangler. PRIEBE A/S Sceneteknik hæfter ikke for driftstab, avancetab, tidstab eller anden sekundær skade.

6. Betaling

Betalingsbetingelsen fremgår af tilbuddet hhv. ordrebekræftelsen. Betalingstiden regnes som regel fra den dag, hvor varen er afsendt, eller hvis afsendelsesordre mangler, eller der er anmodet om udsættelse af afsendelse, så regnes betalingstiden fra den dag, varen er klar til afsendelse. Betalingstiden regnes til den dag, betalingen er indgået på vor konto. Betaling skal erlægges særskilt for hver faktureret delleverance. Eventuel modregning kan kun accepteres, såfremt denne er skriftlig bekræftet af os. Aftalt rabat af enhver art, herunder også eventuel bonus, gives kun ved rettidig betaling. Ved forsinket betaling beregnes rente fra for forfaldsdagen. Denne rente udgør den til enhver tid sædvanlige morarentesats jfr. renteloven. Ved større produktionsordrer erlægges evt. betaling således:
1/3 ved ordreafgivelse
1/3 ved levering
1/3 ved idriftsættelse, dog senest 30 dage efter fakturadato.

7. Bilag

Alle tegninger, mønstre, modeller og tekniske bilag, som er udleveret til køberen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver PRIEBE A/S Scenetekniks ejendom, og må ikke uden vort skriftlige samtykke anvendes af køberen, kopieres eller udleveres til tredjemands kendskab. Materialet skal på forlangende, hvis tilbudet ikke fører til ordre, leveres tilbage til PRIEBE A/S Sceneteknik.

8. Data

De i vore kataloger angivne data er uden forbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre disse uden forudgående varsel.

9. Levering

Den aftalte leveringstid er fra den dag, vi har modtaget fuldstændige oplysninger, samt accept af vor ordrebekræftelse og disse salgsbetingelser til ordrens udførelse.

10. Force Majeure

Vi forbeholder os ret til uden erlæggelse af erstatning, helt eller delvis at hæve aftaler, eller at forlænge leveringstiden i tilfælde af force majeure, såsom strejke, lockout eller anden arbejdsnedlæggelse, driftsafbrydelse, maskinskade, eller ildebrand. Det være sig hvad enten nævnte omstændigheder indtræffer hos os, eller den eller de leverandører med hvis varer, vi helt eller delvis har afset til at opfylde leveringen, transportvanskeligheder, krig eller blokade, hvori Danmark eller andet land , hvorfra den bestilte vare, eller dele heraf er beregnet anskaffet, er indviklet – samt andre hændelser eller omstændigheder af politisk, økonomisk eller anden art, som ligger uden for vor kontrol. Samme ret tilkommer os, hvis vanskeligheder opstår for os eller vore underleverandører med at skaffe nødvendige materialer eller personale.

11. Ejendomsret

Det leverede forbliver vor ejendom, indtil det er fuldt betalt. Er særskilte foranstaltninger til at bevare vor ejerret over for tredjemand nødvendige, er køberen pligtig at medvirke hertil. Accept eller lignende anses ikke som betaling, før den er helt og fuldt indløst. Køberen er i denne sammenhæng ansvarlig for skade på leveret vare.

12. Garanti

Hvis ikke anden aftale foreligger skriftligt fra os, ydes et års garanti for fabrikationsfejl, regnet fra leveringsdatoen, eller hvis en sådan ikke foreligger, fra fakturadato. Vi påtager os ikke erstatningsansvar for hverken person- eller tingskade, der ikke omfattes af aftalen, eller for direkte eller indirekte tab, der er påført køberen på grund af materiale- eller fabrikationsfejl.

13. Voldgift

Alle tvistligheder, som hidrører fra denne aftale, der indgås gennem godkendelse af vort tilbud eller gennem modtagelse af vor ordrebekræftelse, skal endeligt afgøres for danske domstole og efter dansk retspraksis.